جدول دروس رشته ریاضی - فیزیک

  جدول دروس پایه اول متوسطه ( مشترک کلیه رشته ها )  
ساعات هفتگی تعداد واحد نام درس ردیف
4 2+2  تعلیمات دینی و قرآن (1) 1
2 2  زبان فارسی (1) 2
2 2  ادبیات فارسی (1) 3
2 2  عربی (1) 4
3 3  زبان خارجه (1) 5
3 3  مطالعات اجتماعی 6
3 5/2  فیزیک (1) و آزمایشگاه 7
3 5/2  شیمی (1) و آزمایشگاه 8
4 4  ریاضی (1) 9
2 2  علوم زیستی و بهداشت 10
2 1  تربیت بدنی (1) 11
  درس های انتخابی
2 1   پرورشی(1) 12    
2 1  جبرانی یا تکمیلی 13
2 1  سایر دروس انتخابی 14
36 31 جمع واحد
 
 
  جدول دروس پایه دوم رشته ریاضی - فیزیک  
ساعات هفتگی تعداد واحد نام درس ردیف
2+1 2+1  تعلیمات دینی و قرآن (2) 1
2 2  زبان فارسی (2) 2
2 2  ادبیات فارسی (2) 3
2 2  عربی (2) 4
2 2  زبان خارجه (2) 5
2 2 آمار و مدلسازی 6
4 3  فیزیک (2) و آزمایشگاه 7
4 3  شیمی (2) و آزمایشگاه 8
4 4 ریاضی (2) 9
2 2 هندسه (1) 10
3 3 جغرافیای عمومی و استان 11
2 1 تربیت بدنی (2) 12
2 2 آمادگی دفاعی  13
2 1 درس انتخابی (پرورشی )  14
36 32 جمع واحد
 
 
  جدول دروس پایه سوم رشته ریاضی - فیزیک  
پیش‌نیاز ساعات هفتگی تعداد واحد نام درس ردیف
- 2+1 2+1 تعلیمات دینی و قرآن (3) 1
- 2 2  زبان فارسی (3) 2
- 2 2  ادبیات فارسی (3) 3
2 2  عربی (3) 4
- 2 2  زبان خارجه (3) 5
فیزیک(2)
 و آزمایشگاه  
5 4 فیزیک(3)و آزمایشگاه- ویژه ریاضی فیزیک 6
شیمی(2)و آزمایشگاه  4 3 شیمی(3) و آزمایشگاه 7
ریاضی (2)  2 2  جبر و احتمال 8
هندسه (1)  3 3 هندسه (2)  9
ریاضی (2)  3 3 حسابان 10
- 3 3  مبانی کامپیوتر و انفورماتیک 11
- 2 2  تاریخ معاصر ایران 12
- 2 1 تربیت بدنی (3) 13
- 36 33 جمع واحد
 
 
    
     
سرفصل دروس ریاضی
نام درس : ریاضیات 1   
دوره تحصیلی:  متوسطه      
پایه: اول   
رشته: عمومی
اعداد و نمادها  
اعداد طبیعی
اندازه‌گیری با اعداد طبیعی
اعداد صحیح 
اعداد گویا 
اعداد اعشاری
اعداد حقیقی
تقریب‌های اعشاری اعداد حقیقی
نمادها و زبان‌های ریاضی
مجموعه‌‌ها 
مسئله گروههای دانش‌آموزی
مجموعه‌ها 
  • تساوی مجموعه‌ها
زیر مجموعه
اجتماع مجموعه‌ها
اشتراک مجموعه‌ها
تفاضل مجموعه‌ها
مجموعه‌های متناهی و نامتناهی
مشخص کردن مجموعه‌ها
توان‌رسانی و ریشه‌گیری
توان‌رسانی و قواعد آن 
  • توان صفر و توان منفی
نماد علمی
ریشه گیری 
  • ضرب و تقسیم رادیکال‌ها 
  • جمع و تفربق رادیکال‌ها
چندجمله‌ای‌ها و اتحادها
تفریق و قرینه اعداد
تقسیم و معکوس اعداد
عبارت‌های جبری 
  • یک‌جمله‌ای‌ها 
  • جمع و تفربق یک‌جمله‌ای‌ها 
  • ضرب یک‌جمله‌ای‌ها 
  • چندجمله‌ای‌ها 
  • جمع و ضرب چندجمله‌ای‌ها
اتحادها و تجزیه
معادلات درجه اول و معادله‌ی خط
معادله
رابطه خطی
حل یک مسئله
شیب
شیب خط
معادله‌ی خط
خط‌های عمود بر هم
دستگاه معادلات خطی دو مجهولی
فاصله‌ی بین دو نقطه
نسبت‌های مثلثاتی
طرح یک مسئله
تانژانت زاویه
سینوس زاویه
کسینوس زاویه
شیب خط و تانژانت
روابط بین نسبت‌های مثلثاتی
عبارت‌های گویا
حل یک مسئله
عبارت‌های گویا 
  • اعمال جبری روی عبارت‌های گویا
ساده کردن عبارت‌های گویا 
  • تقسیم چندجمله‌ای‌ها 
  • قاعده تقسیم دو چندجمله‌ای بر هم
عبارت‌های رادیکالی
معادلات درجه دوم و حل آن‌ها
معادلات درجه دوم
روش‌های حل معادلات درجه دوم 
  • روش آزمون و خطا 
  • روش هندسی 
  • روش خوارزمی 
  • روش تجزیه 
  • روش مربع کامل 
  • فرمول کلی جواب‌های معادلات درجه دوم
نامعادلات درجه اول
نامساوی 
  • نامساوی کوچکتر یا مساوی
نامعادلات
روش‌های حل نامعادلات 
  • حل یک مسئله
 

   
نام درس : مهارتهای پایه ریاضی   
دوره تحصیلی:  متوسطه      
پایه: اول   
رشته: عمومی
فصل اول : اعداد حسابی و اعشاری 
1-1-  ترتیب عملیات            
1-2-  یک ماز محاسباتی
1-3-  اعداد متقارن     
1-4-  حل مساله
1-5-  روشی برای مربع کردن       
1-6-  تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد اعشاری
1-7-  دقت گرد کردن     
1-8-  دستگاههای شمار
فصل دوم : عبارتها و معادلات جبری
2-1-  چند تا بیشتر ؟              
2-2-  استدلال کنید
2-3-  کدام عدد ؟     
2-4-  شعبده بازی عددی
2-5-  ورودی - خروجی      
2-6-  ماز عبارتها 
2-7-  جمله 
n ام                
2-8-  با پول معما بسازید !
فصل سوم : کسرها
3-1- ماز کسرها       
3-2- با کسرها بیشتر کار کنیم
3-3- مربع جادویی کسرها      
3-4- تخمین بزنید
3-5- استفاده از معکوس ها
3-6- کسرهای مرکب
3-7-ذهنی حل کنید
فصل چهارم : اعداد صحیح
4-1- مربع های جادویی    
4-2- یک ماز اعداد صحیح
4-3- انتخاب عدد صحیح  
4-4- انتخاب عمل درست
4-5- اعداد اول و مربع های کامل            
4-6- معادلات عدد صحیح
4-7- اعداد خاص
4-8- تقسیم اقلیدسی
4-9- اعداد اول را بیشتر بشناسید
4-10- فاصله را نصف کن
فصل پنجم : نمودارها
5-1- رابطه های خطی
5-2- شیب خط
5-3- رابطه ها و نمودارها
5-4- نمودار خط شکسته
5-5- نمودار ستونی
5-6- آیا داده ها کافی است ؟
5-7- حل مسئله
5-8- شکل های هم پوش
5-9- رقم ها
فصل ششم : رابطه‌های هندسی و ترسیم‌ها
6-1- معادله ها و اندازه زاویه‌ها
6-2- رسم مستطیل
6-3- مثلث‌های قائم‌الزاویه و عمودمنصف‌ها
6-4- مجسم کردن موقعیت‌ها
6-5- بخش‌های متقارن
6-6- ستاره‌های هندسی
6-7- قسمتهای مساوی
6-8- طرح‌های دایره‌ای
فصل هفتم : اعداد حقیقی
7-1- درست یا نادرست
7-2- پیدا کردن مسیر
7-3- جذر عدد را حدس بزنید
7-4- مربع‌ها و مساحت‌ها
7-5- یک رابطه جدید
7-6- یک رابطه انتخاب کن
7-7- معادلات هم ارز را بیابید
7-8- مساحت و حجم
فصل هشتم : نسبت‌ها و درصدها
8-1- الگوهای درصدی
8-2- معادله‌های درصدی
8-3- یک مرحله به جای دو مرحله 
8-4- درصد میانگین
8-5- مسایل درصدی مبارزطلب    
8-6- درصدهای تقریبی
8-7- میزان افزایش یا کاهش
8-8- درصد افزایش و کاهش
فصل نهم :   هندسه فضایی و اندازه‌گیری
9-1- استفاده از فرمول‌های مساحت
9-2- الگوهایی برای مکعب‌ها
9-3- اجسام هندسی بسازیم
9-4- طراحی با استوانه‌ها
9-5- مکعب‌ها را جابه‌جا کنید
9-6- مکعب‌های پنهان
9-7- شکل‌های مرکب
9-8- بیشترین حجم
9-9- شما چه شکلی می‌بینید؟
فصل دهم : هندسه مسطحه و اندازه‌گیری
10-1- مجموع زاویه‌ها را ببین
10-2- بیایید عدد پی را تقریب بزنیم
10-3- مساحت شکل‌های غیرمعمول
10-4- کمترین مساحت
10-5- ضلع مجهول
10-6- مساحت چندضلعی‌های منتظم

نام درس :  ریاضیات 2 
دوره تحصیلی: متوسطه   
پایه: دوم    
رشته: تجربی/ ریاضی_فیزیک فصل اول:‌ معادلات گویا، اصم و نامعادله  
     بخش اول: تعیین علامت چند جمله‌ای‌ها  
     بخش دوم: حل معادلات شامل عبارات گویا و اصم
فصل دوم: رابطه، تابع و انتقال محورها  
     بخش اول:رابطه و تابع  
     بخش دوم: قرینه‌یابی، انتقال محورها، محور و مرکز تقارن
فصل سوم: ماتریس‌ها و دستگاه‌های معادلات  
     بخش اول: ماتریس  
     بخش دوم: دستگا‌ه‌های دو معادله و دو مجهول
فصل چهارم: رسم توابع  
     بخش اول: رسم توابع مثلثاتی  
     بخش دوم: تابع جزء صحیح  
     بخش سوم:توابع نمایی و لگاریتم
فصل پنجم: دنباله و تصاعد  
     بخش اول: دنباله‌ی اعداد  
     بخش دوم: تصاعد حسابی  
     بخش سوم: تصاعد هندسی
فصل ششم : روابط بین نسبت‌های مثلثاتی
فصل هفتم : بردار
فصل هشتم: آنالیز ترکیبی و احتمال  
     بخش اول: آنالیز ترکیبی  
     بخش دوم: احتمال
 
 

نام درس :  آمار و مدل‌سازی 
دوره تحصیلی: متوسطه   
پایه: دوم(رشته ریاضی و انسانی) و پایه : سوم (رشته تجربی)     فصل اول:‌ اندازه‌گیری و مدل‌سازی   
   اندازه‌گیری   
   مدل‌سازی

فصل دوم: جامعه و نمونه   
   جامعه   
    نمونه
   نمونه تصادفی
   روش‌های جمع‌آوری داده‌ها

فصل سوم: متغیرهای تصادفی
   متغیر تصادفی   
   انواع متغیر تصادفی

فصل چهارم: دسته‌بندی داده‌ها و جدول فراوانی
   جدول فراوانی   
   دسته‌بندی   
    انواع فراوانی
   چند تذکر درباره تشکیل جدول فراوانی
   معرفی و آشنایی با نرم‌افزار آماری 
MINITAB

فصل پنجم: نمودارها و تحلیل داده‌ها
    نمودار میله‌ای
   نمودار مستطیلی
   نمودار چندبرفراوانی
   نمودار دایره‌ای
   نمودار ساقه و برگ
   رسم نمودارها با استفاده از نرم‌افزار 
MINITAB

  فصل ششم : شاخص‌های مرکزی
   مد 
   میانه
   نمودار جعبه‌ای 
   میانگین
   میانگین وزن‌دار
   از ماشین‌حساب چگونه استفاده کنیم؟

فصل هفتم : شاخص‌های پراکندگی
   پراکندگی
   دامنه تغییرات 
   چارک‌های بالا و پایین
   واریانس
   انحراف معیار
   ضریب تغییرات
   پراکندگی در منحنی نرمال
   محاسبات شاخص‌های عددی در 
MINITAB

فصل هشتم: همبستگی و رگرسیون
   جامعه‌های چندمتغیری
   نمودار پراکنش
   همبستگی
   خط رگرسیون
   پروژه
 
 

نام درس : هندسه 1    
دوره تحصیلی:
متوسطه    
پایه:
دوم    
رشته:
ریاضی_فیزیک  و علوم تجربی فصل 1- هندسه و استدلال 
  1-1-کشف اطلاعات از طریق مشاهده      
  1-2-کشف اطلاعات از طریق تجربه 
  1-3-استدلال در هندسه               
  1-4-مثلث‌های همنهشت 
  1-5-مثلث متساوی الساقین  
  1-6-از خم ساده تا چند ضلعی 
  1-7-متوازی الاضلاع
فصل 2- مساحت و قضیه فیثاغورس  
   2-1-مساحت                   
   2-2-قضیه فیثاغورس
فصل 3- تشابه 
  3-1- نسبت و تناسب             
  3-2- قضیه تالس 
  3-3- مثلث‌های متشابه          
  3-4- حالت‌های تشابه دو مثلث 
  3-5- پاره‌خط‌های متناسب در دو مثلث متشابه   
  3-6- محیط و مساحت‌ شکل ‌های متشابه
فصل 4- شکل‌های فضایی 
  4-1- خط و صفحه در فضا           
  4-2- مکعب مستطیل 
  4-3- منشور و استوانه               
  4-4-اصل کاوالیری،‌ حجم منشور و استوانه 
  4-5-  هرم و مخروط                  
   4-6- کُرِه 
 
 

نام درس : ریاضیات 3    
دوره تحصیلی:
متوسطه    
پایه:
سوم    
رشته: علوم تجربی فصل اول
  بازه - تابع

فصل دوم

   حدو پیوستگی

فصل سوم
   مشتق

فصل چهارم
   کاربرد مشتق
 
 

 
نام درس : جبر و احتمال
دوره تحصیلی:متوسطه   
پایه: سوم     
رشته: ریاضی_فیزیک
فصل 1- استدلال ریاضی
1-1-  درک شهودی            
1-2-  استدلال تمثیلی
1-3-  استدلال استقرایی     
1-4-  محدودیت استدلال استقرایی
1-5-  استقرای ریاضی       
1-6-  استقرای تعمیم‌یافته
1-7-  استدلال استنتاجی     
1-8-  مثال نقص
1-9-  قضایای شرطی        
1-10- اثبات بازگشتی
1-11- برهان خلف         
1-12- اصل لانه کبوتر
فصل 2- مجموعه – ضرب دکارتی و رابطه
2-1-  مجموعه              
2-2- زیر مجموعه
2-3- مجموعه‌ی توانی     
2-4- نمایش هندسی مجموعه‌ها
2-5- جبر مجموعه‌ها      
2-6- حاصل‌ضرب دکارتی دو مجموعه 
2-7- رابطه                 
2-8- افراز یک مجموعه
2-9- رابطه ی هم ارزی
فصل 3- احتمال و پدیده‌های تصادفی
3-1- پدیده‌های تصادفی       
3-2- فضاهای نمونه‌ای
3-3- پیشامدهای تصادفی      
3-4- عملیات بر روی پیشامدها
فصل 4- احتمال: اندازه‌گیری شانس
4-1- احتمال هم شانس در فضاهای گسسته    
4-2- احتمال دو جمله‌ای
4-3- احتمال غیرهم شانس درفضاهای گسسته  
4-4- احتمال یک پیشامد اختیاری
4-5- احتمال در فضاهای پیوسته            
4-6- قوانین احتمال
 
 
 

 
نام درس : حسابان   
دوره تحصیلی:متوسطه  
پایه: سوم   
رشته: ریاضی _فیزیک
فصل اول — توابع
1- یادآوری: اعداد حقیقی — بازه‌ها         
2- تابع و مفاهیم مربوط به آن
3- تابع به عنوان یک ماشین                
4- تابع و نمایش مجموعه‌ای آن
5- ضابطه‌ی تابع                              
6- تابع‌های چند ضابطه
7- دامنه‌ی تابع‌های حقیقی                    
8- برد تابع‌های حقیقی
9- نمودار تابع                                  
10- تشخیص تابع از روی نمودار
11- تساوی دو تابع                            
12- تابع ثابت — تابع همانی
13- اعمال روی توابع(جبر توابع)          
14- ترکیب توابع
15-تابع زوج — تابع فرد                     
16- توابع چند جمله‌ای
17-صفرهای تابع درجه‌ی 2-معادله‌ی درجه‌ی 2     
18- حل معادلات درجه‌ی2- رابطه‌ی بین ریشه‌ها 
19- باقیمانده‌ی تقسیم چند جمله‌ای (
Px) بر             
x-a -20- تابع معکوس — تابع یک به یک
21-تابع صعودی — تابع نزولی            
22-تابع قدر مطلق
23-رسم نمودار تابع                         
24-جزء صحیح یک عدد حقیقی
25-یادآوری و تکمیل چند رابطه‌ی مثلثاتی
فصل دوم: حد و مفاهیم آن
1- حد چپ تابع                  
2- حد راست تابع
3- قضایای حد                 
4-  قضایای حد مجموع و تفاضل دو تابع
5- قضایای حد حاصل ضرب و خارج قسمت دو تابع     
6- محاسبه حد تابع          
7- قضیه فشردگی                      
8- حدود نامتناهی (حد بی نهایت)
9- حدود یک طرفه نامتناهی      
10- اعمال روی حدود نامتناهی
11-مجانب قائم                        
12- حد در بی‌نهایت         
13-مجانب افقی                        
14- حدود "نامتناهی"‌ در بی‌نهایت
15-پیوستگی تابع در یک نقطه       
16- پیوستگی تابع در یک بازه
فصل سوم: مشتق
1- مقدمه                                      
2-  مشتق تابع
3- قواعد محاسبه مشتق توابع           
4- مشتق تابع‌های مثلثاتی 
5 - مشتق تابع مرکب
فصل چهارم: کاربرد مشتق (1)  
1- تابع صعودی و تابع نزولی      
2- نقاط ماکزیمم و می‌نیمم نسبی تابع
3- خط مماس و قائم                   
4- تابع هموگرافیک
5-  آهنگ تغییر
فصل پنجم:‌ کاربرد مشتق (2)
1- یادآوری                                 
2- مشتق‌های یک‌طرفه
3- ماکزیمم و می‌نیمم مطلق               
4- تعقر
5- نقطه‌ی عطف منحنی               
6- کاربرد تعقرونقطه‌ی عطف در رسم منحنی توابع
7- نتیجه کلی برای تابع درجه سوم       
8- تابع متناوب
9- معادلات مثلثاتی               
10- رسم نمودار توابع مثلثاتی
11-توابع معکوس مثلثاتی    
12-مشتق  توابع  معکوس  مثلثاتی 
13-نقاط بحرانی                  
14- مسائل بهینه سازی
15-فرایند حل مسائل بهینه سازی     
16- مشتق‌گیری ضمنی 
فصل ششم: انتگرال 
 1-  انتگرال معین               
 2- انتگرال معین چیست؟
3- مساحت زیر نمودار یک تابع  
  
 

نام درس : هندسه 2   
دوره تحصیلی: متوسطه   
پایه: سوم       
رشته: ریاضی_ فیزیک
فصل 1- استدلال در هندسه
1-1-  استدلال استقرایی
1-2-  استدلال استنتاجی 
    1-2-1- مثال نقض 
    1-2-2- قضیه‌های شرطی 
    1-2-3- عکس قضیه
1-3-  اثبات غیرمستقیم یا برهان خلف
1-4-  مکان هندسی
1-5-  ترسیم با خط کش و پرگار
فصل 2- دایره
2
-1- زاویه ی مرکزی، وتر و مماس 
     2-1-1- خط‌های قاطع و مماس نسبت به دایره 
     2-1-2- وضع دو دایره نسبت به هم
2-2- زوایه‌ی محاطی
2-3- زاویه‌ی ظلی
2-4- کمان در خور یک زاویه
2-5- زاویه‌ی بین دو وتر
2-6- زاویه ی بین امتداد دو وتر
2-7- رابطه‌ی طولی در دایره
2-8- ترسیم‌های هندسی
فصل 3- تبدیل‌‌ها
3-1- نگاشت
3-2- انتقال
3-3- بازتاب
3-4- دَوران  
 3-5 - تجانس
3-6-  تبدیل یافته‌ی خط و معادله‌ی آن
3-7- اثبات با استفاده از تبدیل‌ها   
فصل 4- هندسه در فضا
4-1- خط و صفحه در فضا
4-1-1- صفحه در فضا
4-1-2- وضعیت دو صفحه نسبت به هم، در فضا
4-1-3- وضعیت دو خط نسبت به هم، در فضا
4-1-4- وضعیت خط و صفحه نسبت به هم، در فضا
4-2- خط‌ها و صفحه‌های موازی
4-2-1- خط و صفحه موازی
4-2-2- چند ویژگی‌ از خط‌ها و صفحه‌های موازی
4-2-3- صفحه‌های موازی
4-2-4- زوایه بین دو خط در فضا
4-3- خط‌ها و صفحه‌های عمود بر هم
4-3-1- خط عمود بر صفحه
4-3-2- کاربرد تعامد در حل مسأله‌های توازی
4-3-3- صفحه عمود منصف یک پاره خط
4-3-4- دو صفحه عمود بر هم 
4-3-5- فاصله نقطه از صفحه    
4-3-6- عمود مشترک دو خط متنافر 
 

  
نام درس :  ریاضی
دوره تحصیلی: سوم       
رشته:  انسانی
فصل اول- تابع
 1-1- متغیر مستقل و متغیر وابسته
 1-2- نمایش تابع
 1-3- نماد تابع
 1-4- مقدار تابع
 1-5- محاسبه مقدار تابع
 1-6- عملیات با تابع
 1-7- رسم نمودار تابع
 1-7-1- نمودار تابع خطی
 1-7-2- قاعده رسم نمودار تابع خطی
 1-8- خانواده تابع‌های خطی
 1-9- خانواده تابع‌های توانی

فصل دوم-  معادله و تابع‌های درجه دوم
 2-1- تابع درجه دوم                                              
 2-2- تخمین جواب‌های معادلات درجه دوم   
 2-3- حل معادله درجه دوم                     
 2-3-1- حل معادله درجه دوم با استفاده از خاصیت ریشه زوج   
 2-3-2- حل معارله درجه دوم به روش مربع کامل کردن                                          
 2-3-3- فرمول حل معادله درجه دوم در حالت کلی 
 2-4- معادله‌های کسری 
 2-5- حل  معادلات رادیکالی
 2-6- کاربردهای معادله درجه دوم 
 2-7- رسم نمودارهای معادله درجه دوم
 2-7-1- راس سهمی و نقاط تلاقی سهمی با محورهای مختصات 

فصل سوم- ترکیبات
 3-1- اصل اساسی شمارش                                          
 3-2-   انتخاب‌های مستقل و وابسته
 3-3- جایگشت                                      
 3-3-1- جایگشت‌های 
r شئ از n شئ متمایز   
 3-3-2- جایگشت‌های متمایز                           
 3-4- ترکیب
 
 
 

 
نام درس :  ریاضیات گسسته   
دوره تحصیلی:   پیش دانشگاهی       
رشته:  علوم ریاضی
قسمت اول: گراف‌ها و کاربرهای آن 
 فصل 1- آشنایی با گراف‌ها  
فصل 2- چند ویژگی ساده و چند رده خاص گراف‌ها
فصل 3- درخت و ماتریس
قسمت دوم:‌ نظریه اعداد
فصل4- کلیات و تقسیم پذیری
فصل5- اعداد اول
فصل6- هم نهشتی
قسمت سوم: مباحثی دیگر  از ترکیبات
فصل7- مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبات
فصل8- برخی از ابزارهای شمارشی
قسمت چهارم: احتمال
فصل 9- احتمال
فصل 10-توزیع‌هایگستتهاحتمال
 

 
نام درس : هندسه تحلیلی و جبرخطی  
دوره تحصیلی:پیش دانشگاهی      
رشته:علوم ریاضی فصل1- بردارها
1-1- فضای                                       
R3 -1-2- طول
1-3-بردارها در فصا                           
1-4- ضرب داخلی
1-5- ضرب خارجی دو بردار
فصل2- خط و صفحه
2-1- خط                                           
2-2- صفحه
فصل 3- جبر ماتریسی
3-1- ماتریس                                  
3-2- دترمینان
فصل 4- نگاشت‌های خطی
4-1- آشنایی با نگاشت‌های خطی      
4-2- آشنایی بیش‌تر با فضای
R3
4-3- نگاشت‌های خطی و ماتریس‌ها    
4-4- بررسی هندسی نگاشت‌های خطی
4-5- تبدیل‌های خطی هندسه در صفحه 2
R
فصل5- دستگاه‌های معادلات خطی
5-1- دستگا‌ه‌های معادلات خطی و ماتریس وارون   
5-2- بحث دستگاه‌های خطی    
5-3- روش‌های حل دستگاه‌های خطی
فصل6- امتداد ویژه، مقدار ویژه و ماتریس‌های متقارن
6-1- امتداد ویژه،  مقدار ویژه           
6-2- ماتریس‌های متقارن
فصل 7- دوران مقاطع مخروطی
7-1- دوران مقاطع مخروطی
 
 

 
 
نام درس :  حساب دیفرانسیل و انتگرال (1و2)
دوره تحصیلی: پیش دانشگاهی       
رشته:  علوم ریاضی
فصل اول- دستگاه اعداد 
 1-1 - اعداد حقیقی                                         
 1-2- آشنایی با چند نماد
 1-3- قدر مطلق
فصل دوم-  دنباله‌ها و سری‌ها 
 2-1- دنباله‌ها                                              
 2-2- همگرایی  
 2-3- اعمال اصلی روی دنباله‌ها                     
 2-4- دنباله‌های کراندار و یکنوا   
 2-5- سری‌ها                                          
 2-6- سری هندسی 
فصل سوم- حد و پیوستگی
3-1- مفهوم حد                                         
 3-2- حد چپ و راست   
 3-3- دنباله‌ها و حد                                     
 3-4- قضیه‌های حد  
 3-5- پیوستگی در نقطه                          
 3-6- پیوستگی روی یک بازه    
 3-7- قضیه‌های مهم پیوستگی و کاربردها      
 3-8- پیوستگی تابع معکوس       
 3-9- حد بی‌نهایت                                     
 3-10- رفتار تابع در بی نهایت
فصل چهارم - مشتق(1) 
 4-1- مقدمه                                 
 4-2- مشتق ‌پذیری و پیوستگی              
 4-3- چند قضیه                             
 4-4- تابع مشتق
 4-5- مشتق تابع مرکب                   
 4-6- مشتق تابع مرکب   
 4-7- مشتق تابع معکوس             
 4-8- مشتق مراتب بالاتر   
 4-9- آهنگ تغییر                          
 4-10- کمیت‌های وابسته
فصل پنجم- مشتق (2)
5-1- اکسترمم‌های نسبی                
5-2- قضیه‌های رول و مقدار میانگین  
5-3- تابع‌های صعودی و نزولی        
5-4- آزمون‌های مشتق
5-5- جهت تقعر، نقطه عطف           
5-6- رسم نمودار
5-7- قاعده هوپیتال                        
5-8- دیفرانسیل ، خطی سازی و خطا
5-9- حل معادله
f(x)="0  
فصل ششم- انتگرال
6-1- مقدمه                              
6-2- انتگرال معیّن
6-3- ویژگی‌های انتگرال معیّن         
6-4- قضیه‌های بنیادی 
6-5- تابع اولیه (انتگرال نامعیّن) 
 
  
دسته ها :
چهارشنبه بیست و هشتم 12 1387
X